Privacy & Disclaimer

Privacy:

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming mag MConsulting alleen persoonsgegevens verzamelen als deze een specifiek doel dienen. Gegevens die je actief aan ons verstrekt, door het achterlaten van je gegevens of het uploaden van je CV, gebruiken wij alleen om je te bemiddelen naar de functie waarop je solliciteert of, na overleg, toekomstige functie. Bij het verstrekken van informatie geef je toestemming voor het verwerken van je (persoons)gegevens door MConsulting. Je mag MConsulting, met inachtneming van redelijke tussenpozen, vragen of en welke gegevens van jou door MConsulting worden verwerkt. MConsulting zal je gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor voorafgaande duidelijk toestemming hebt gegeven. De wetgeving verplicht MConsulting om de gegevensverwerking goed te beveiligen. Daarom nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. MConsulting bewaart je (persoons)gegevens alleen zo lang als noodzakelijk, met een maximum van 1 jaar.

Wie zijn wij?

•MConsulting is een werving- en selectiebureau met een uitgebreid netwerk, brede marktkennis en een goede reputatie opgebouwd binnen met name de financiële dienstverlening. Door onze vertrouwde, mensgerichte, eerlijke en kritische benadering werken we toe naar een duurzame verbinding tussen onze kandidaten en gerenommeerde bedrijven. Wij bemiddelen werknemers naar nieuwe werkgevers.

Hiervoor beschikken wij over informatie van zowel kandidaten, opdrachtgevers en contactpersonen. MConsulting betracht de grootst mogelijke zorg om de privacy van iedereen die contact met ons heeft te waarborgen.

•In dit privacy statement staat beschreven welke informatie door MConsulting wordt verzameld via deze website en met welk doel. Dit privacy beleid legt uit wat wij met je persoonsgegevens doen, ongeacht of we je helpen bij het vinden van een baan, onze relatie met je voortzetten nadat we een functie voor je hebben gevonden, je een dienst verlenen, een dienst van je ontvangen, jouw gegevens gebruiken om hulp te vragen of omdat je onze website bezoekt en daar reageert op een vacature of een vraag aan ons stelt. Het beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens jou. Jouw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van jouw gegevens te beschermen en te waarborgen.

•Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens van onze websitegebruikers, Kandidaten, opdrachtgevers, Leveranciers en andere mensen met wie we contact op zouden kunnen nemen om meer te weten te komen over onze Kandidaten of die door kandidaten worden opgegeven als contactpersonen bij noodgevallen.

•Het is belangrijk je erop te wijzen dat het mogelijk is dat wij dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek deze pagina nog eens als je op de hoogte wilt blijven.

 

Doel van de te verzamelen gegevens en welke persoonsgegevens verzamelen wij?

•Kandidaat gegevens: Om je de best mogelijke arbeidsmogelijkheden te kunnen bieden die op jou zijn toegespitst, is het nodig dat we bepaalde informatie over jou verwerken. We vragen je uitsluitend om details die ons werkelijk ondersteunen jou te helpen, zoals jouw naam, leeftijd, contactgegevens, details over jouw opleiding, arbeidsverleden, geboorteplaats en land, financiële informatie en uiteraard kun je er zelf voor kiezen om nog meer relevante informatie met ons te delen). Mocht je een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen willen lezen, neem dan contact met ons op dan maken wij een afspraak zodat je, jouw gegevens kunt in zien.

•Contactpersonen gegevens: Bent u een klant van MConsulting, dan is het nodig dat we informatie over u of individuen (contactpersonen) binnen uw organisatie verzamelen en gebruiken voor onze werving- en selectie dienstverlening.

Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we op deze wijze over u verzamelen willen lezen, neem dan contact met ons op.

•Leveranciers gegevens: We hebben een kleine hoeveelheid informatie over onze Leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. We hebben contactgegevens van relevante personen binnen uw organisatie nodig zodat we met u kunnen communiceren. Tevens hebben we andere informatie van u nodig, zoals uw bankgegevens, zodat we u kunnen betalen voor de diensten die u verleent (indien dit onderdeel is van de contractuele overeenkomsten).

Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we op deze wijze over u verzamelen willen lezen, neem dan contact met ons op.

•Personen van wie wij gegevens ontvangen van kandidaten zoals referentie- personen.

Om Kandidaten op een veilige wijze passende baankansen aan te kunnen bieden hebben wij enige basale achtergrondinformatie nodig, zoals zeer basale contactgegevens, zodat wij contact met u kunnen opnemen voor een referentie onderzoek.

Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we op deze wijze over u verzamelen willen lezen, neem dan contact met ons op.

 

Gegevens die wij zoal verzamelen zijn:

•Naam;

•Leeftijd/geboortedatum;

•Sekse/gender;

•Foto;

•Burgerlijke staat;

•Contactgegevens;

•Opleidingsgegevens;

•Arbeidsverleden;

•Referentiedetails;

•Immigratiestatus (of u een werkvergunning nodig heeft of niet);

•Nationaliteit/staatsburgerschap/geboorteplaats;

•Persoonlijk verslag n.a.v. interview;

•Details over uw huidige salaris, pensioenen en bonus regelingen etc.;

•Je motivatie;

•Aanvullende informatie die u aan ons vertelt;

•Aanvullende informatie die uw referentie over u aan ons vertelt;

•Mailwisseling;

•Social media adressen;

•Beschikbaarheid

•Afwijsreden;

•Voorkeur functie, branche.

 

Hoe verzamelen we uw/jouw persoonsgegevens?

•Kandidaat gegevens: De twee belangrijkste manieren waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen zijn:

 direct van jouzelf; en

 2. van derden, relatie, social media

•Contactpersonen gegevens: De twee belangrijkste manieren waarop we uw persoonsgegevens verzamelen zijn:

 direct van uzelf; en

 2. van derden (bijv. van onze kandidaten) en andere beperkte bronnen, bijvoorbeeld online en offline media).

•Leveranciers gegevens: We verzamelen uw persoonsgegevens tijdens onze samenwerking met u.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

•Kandidaat gegevens:  De belangrijkste reden voor het gebruiken van jouw persoonlijke gegevens is om je te helpen werk of andere functies te vinden die bij jou zouden kunnen passen. Hoe meer informatie wij van jou hebben over jouw vaardigheden en ambities, hoe beter wij onze diensten op jou kunnen af stemmen. Wij zullen alleen jouw gegevens delen met derden na toestemming van jou.

•Contactpersonen gegevens: De belangrijkste reden voor het gebruik van gegevens over contactpersonen is om ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. Het kan gaan om identificeren van kandidaten van wie wij denken dat ze bij u of uw organisatie passen. Hoe meer informatie wij hebben, hoe beter we onze diensten op u af kunnen stemmen. Uw gegevens worden eventueel alleen gedeeld met kandidaten t.b.v. de procedure.

•Leveranciers gegevens:  De belangrijkste reden voor het gebruiken uw persoonsgegevens is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt.

 

 

 

Hoe beschermen we uw en jouw persoonsgegevens?

•Het beschermen van uw/jouw informatie is belangrijk voor ons. Daarom maken wij gebruik van een zeer goed beveiligd systeem waarop enkel de bevoegde medewerker toegang heeft.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

•Indien wij gedurende een periode van twee jaar geen betekenisvol contact met u/jou hebben gehad, zullen we uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen.

 

Wil je toegang tot jouw persoonsgegevens?

•Neem even contact met ons op. Wij helpen je graag.

•Recht op bezwaar: Indien we jouw gegevens gebruiken omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen en je bent het hier niet mee eens, heb je het recht hiertegen bezwaar te maken.  Neem even contact met ons op. Wij helpen je graag.

•Recht op het intrekken van jouw toestemming: Wanneer wij jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld om jouw geschiktheid voor bepaalde functies te toetsen) of om je vacatures te sturen, heb je altijd het recht op elk gewenst moment jouw toestemming in te trekken. Neem even contact met ons op. Wij helpen je graag.

•Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit: Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een lokale toezichthoudende autoriteit.

•Indien u meer wilt weten over jouw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over je hebben, dan kan je terecht bij de autoriteit persoonsgegevens.

Disclaimer: 

M Consulting heeft de op deze website getoonde informatie met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. M Consulting geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's zijn eigendom van of in licentie bij M Consulting en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van M Consulting.

Contactgegevens

  • Coltbaan 1-19
  • 3439 NG Nieuwegein
  • info@m-consulting.nl
  • (030) 657 99 90
  • KvK: 30190877